Dołącz do drużyny oliwki

I zostań superbohaterem, który walczy o jej życie

Mam na imię Oliwka i mam 12 lat. Miesz­kam w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim i jestem uczen­nicą Chrze­ści­jań­skiego Cen­trum Edu­ka­cj­nego Fun­da­cji Proem Edu. Uro­dzi­łam się z przepukliną oponowo-rdzeniową, skoliozą, nie­do­ro­zwo­jem kości krzy­żo­wej i dol­nych krę­gów lędź­wio­wych, mam wady mied­nicy, żeber i krę­go­słupa. Leka­rze mówili, że nie dożyję porodu, a póź­niej, że będę żyć tylko kilka lat. Nie mam ochoty na umie­ra­nie i każ­dego dnia udo­wad­niam, że tak nie musi być.

W chwili obec­nej moim naj­więk­szym pro­ble­mem jest postę­pu­jące krzy­wie­nie się krę­go­słupa. Jeśli nie zosta­nie zatrzy­mane, krę­go­słup zgnie­cie moje płuca.

Rozwią­za­niem jest 3 eta­powa ope­racja prze­pro­wa­dzona przez dr Feld­mana w Paley Euro­pean Insti­tute, która kosz­tuje 3 mln zł. To baaaaardzo dużo.

Czuję się jak boha­terka komiksu o super­bo­ha­te­rach, która musi poko­nać złego arcyw­roga. Wiem, że nie dam rady sama – potrze­buję dru­żyny super­bo­ha­te­rów. Zna­la­złam już 8, któ­rzy posta­no­wili prze­biec dla mnie Pol­skę.

Proszę dołącz do mojej drużyny i wesprzyj moją walkę o życie.

Aktualności i przygotowania do biegu możesz śledzić w naszych social mediach.

Oliwka się nie poddaje, a my razem z nią. Biegniemy przez Polskę, aby wygrała tę nierówną walkę.
Potrzebujemy nóg, sił i wiary, łańcucha serc superbohaterów i pieniędzy.

Chcesz pomóc Oliwce finansowo?

Przelej dowolną kwotę na poniższe konto lub korzystając z płatności on-line PayU klikając w guzik

i zostań superbohaterem
Fundacja Proem Edu
ul. Jerozolimska 1e
97-200 Tomaszów Mazowiecki
33 1240 3145 1111 0010 8697 8463

w tytule przelewu prosimy napisać: Darowizna na leczenie Oliwki

Zbiórka prowadzona jest przez Fundację Proem Edu, organ prowadzący szkołę do której uczęszcza Oliwka. Więcej informacji o fundacji znajdziesz na stronie www.proemedu.pl

Statut Fundacji Proem Edu
Regulamin przekazywania darowizn

Scroll to Top